Podmínky aplikace v1.1

Tyto podmínky aplikace upravují registraci a používání Systému Realman.

Ujednání dle těchto podmínek aplikace je uzavřeno mezi naší společností a vámi jako koncovým uživatelem.

Kontaktní údaje naší společnosti:

Realman s.r.o., se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov

IČ: 26227461

DIČ: CZ26227461

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38428

Adresa pro doručování: Realman s.r.o., Čechyňská 353/8, 602 00 Brno

Telefonní číslo: +420 732 562 678

Kontaktní e-mail: [email protected]

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Dále v těchto podmínkách aplikace jsou používány některé níže definované pojmy:
   • Systémem se rozumí naše mobilní a webová aplikace Realman, která zahrnuje software a další funkční prvky. Systém slouží především pro správu a export inzerce realitních kanceláří a správu obsahu internetové prezentace, přičemž je vše provozováno na našem serveru;
   • mobilní aplikací se rozumí mobilní aplikace Realman;
   • naše společnost (nebo jen „my“) je výše specifikovaná společnost Realman s.r.o., IČ: 26227461;
   • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
   • podmínkami aplikace se rozumí tyto Podmínky aplikace;
   • služba je souhrn funkcí Systému určených pro uživatele, popřípadě další služby uvedené v Systému či služby individuálně sjednané;
   • smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi vámi a naší společností podle těchto podmínek aplikace, jejímž předmětem je poskytnutí licence k Systému a poskytování služeb v souvislosti se Systémem;
   • tarify se rozumí jednotlivé balíčky, odlišující se rozsahem poskytovaných služeb, které lze objednat na webovém rozhraní;
   • uživatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která služby Systému využívá;
   • webovou aplikací se rozumí webová aplikace Realman;
   • webovým rozhraním se má na mysli webové rozhraní https://www.realman.cz/.
  2. Tyto podmínky aplikace upravují registraci a používání Systému. Podmínkou pro používání Systému je přijetí a dodržování těchto podmínek aplikace.
  3. Pro využití mobilní aplikace je třeba si mobilní aplikaci stáhnout z App Store a instalovat ji ve vašem zařízení. Mobilní aplikace je dostupná pouze na zařízeních s operačním systémem iOS. Pro využití webové i mobilní aplikace je třeba získat přístup prostřednictvím individuálních údajů, které vám poskytneme při objednávání našich služeb.
  4. Upozorňujeme, že podmínkou pro využívání Systému je přístup k internetu. Plně odpovídáte za volbu poskytovatele internetu; v případě nevhodného připojení neodpovídáme za ztíženou možnost užívání Systému. Mobilní aplikaci můžete odinstalovat, a to způsobem stanoveným operačním systémem vašeho zařízení. Odinstalací nedojde ke zrušení vašeho uživatelského účtu. Náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory si hradíte sami.
  5. Systém slouží především pro vedení agendy realitní kanceláře, správu inzerce, vyhodnocování statistik a případně správu napojené internetové prezentace v Systému.
  6. Náš právní poměr se řídí především následujícími dokumenty:
   • těmito podmínkami aplikace, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
   • podmínkami a pokyny uvedenými v Systému;
   a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
  7. Můžeme vás kdykoliv požádat, abyste nám doložili vaši identitu zasláním kopie výpisu z živnostenského či obchodního rejstříku nebo průkazu totožnosti. To platí i pro vašeho zástupce, jste-li právnickou osobou. Do okamžiku splnění této povinnosti jsme oprávněni odložit plnění našich smluvních povinností vůči vám.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Na webovém rozhraní je uvedena prezentace jednotlivých tarifů. Ceny tarifů jsou uvedeny na webovém rozhraní, přičemž jsou ceny uvedeny bez DPH. Prezentace tarifů je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
  2. Nezávaznou objednávku můžete zaslat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme. Nezávazná objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.
  3. Údaje uvedené v nezávazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem. Po obdržení nezávazné objednávky vás budeme e-mailem či telefonicky kontaktovat za účelem upřesnění vašich požadavků a dalších informací.
  4. Pro uzavření smlouvy je nutné, abychom se společně prostřednictvím e-mailové či telefonické komunikace dohodli na obsahu smlouvy – spolupráce. Smlouva je uzavřena okamžikem vzájemného odsouhlasení podmínek, vč. těchto podmínek aplikace, které vám budou v průběhu sjednávání podmínek smlouvy zaslány.
  5. Pokud s námi uzavíráte smlouvu za obchodní společnost nebo jinou podnikající právnickou či fyzickou osobu, prohlašujete, že máte oprávnění tento subjekt zastupovat. Vaše prohlášení nejsme povinni prověřovat. Vznikne-li nám v souvislosti s nepravdivým prohlášením škoda, zavazujete se ji v plné výši nahradit.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Po uzavření smlouvy vám bude zřízen uživatelský účet pro přístup do Systému, a to na základě údajů, které nám pro tyto účely poskytnete.
  2. Přístupové údaje k uživatelskému účtu jste povinni zachovávat v tajnosti. Neneseme odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami. V případě změn ve vašich údajích je v uživatelském účtu co nejdříve upravte. Neneseme odpovědnost za škody, které vám vznikly z důvodu neoznámení změn v údajích.
  3. Vezměte na vědomí, že máme právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, či jej po dobu nutnou k nápravě závadného stavu zablokovat, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto podmínek aplikace, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů. Dále máme právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje.
 4. PŘEDMĚT SMLOUVY, ODPOVĚDNOST
  1. Předmětem smlouvy je náš závazek umožnit vám přístup do Systému včetně všech jeho funkčních součástí určených pro uživatele a zajišťovat související služby a váš závazek zaplatit nám odměnu podle článku 5 těchto podmínek aplikace.
  2. Námi poskytované související služby tvoří:
   • zajištění funkčního provozu Systému a jeho průběžné aktualizace;
   • technická podpora na kontaktních místech: [email protected], +420 732 562 678 v pracovní době, tj. v pracovní dny v čase od 8 do 16:30 h;
   • hosting internetové prezentace a souborů nahraných do licence (v objemu definovaném vybraným tarifem);
   • zajištění provozu e-mailových schránek;
   • provádění pravidelných záloh dat vámi uložených v rámci Systému a internetové prezentace na našem serveru, pokud si tuto službu sami nevypnete; pravidelné denní zálohy uchováváme vždy po dobu min. 30 dní.
  3. Nad výše uvedené pro vás můžeme zajistit i další servisní a jiné služby. Rozsah a obsah těchto služeb bude před jejich poskytnutím oboustranně odsouhlasen. U těchto služeb bude naše odměna sjednávána individuálně, nad rámec ve smlouvě sjednané pravidelné odměny.
  4. Odpovídáte nám za jakoukoliv újmu, kterou byste nám způsobili porušením pravidel stanovených v těchto podmínkách aplikace nebo jakékoliv jiné smluvní nebo právními předpisy stanovené povinnosti. Pokud by na nás třetí osoba vymohla jakékoliv sankční plnění v důsledku toho, že jste porušili svoje povinnosti, nahradíte nám vše, co jsme třetí osobě museli vydat, a všechny související náklady.
  5. Systém používáte na vlastní riziko. Odpovídáme za škodu, která vznikla naším zaviněním, a to maximálně do výše jedné měsíční odměny, na kterou nám vznikl nárok dle těchto podmínek užití aplikace. Jinak neodpovídáme za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Systému. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána naše povinnost k náhradě jakékoliv škody nebo újmy, včetně ušlého zisku, je tato povinnost omezena pouze do výše měsíční odměny, na kterou nám vznikl nárok dle těchto podmínek aplikace. Zvláště nejsme povinni k náhradě škody, která vám vznikne z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů. V případě výpadku či provozní poruchy vám poskytneme součinnost k nápravě nastalého stavu, kterou je objektivně možné poskytnout a kterou jsme subjektivně schopni poskytnout. V takovém případě nám jste povinni taktéž poskytnout součinnost a nutné prostředky (zejm. přístup do Systému, přístupová práva) potřebné pro provedení servisního zásahu.
  6. Pokud bude Systém z důvodu technické chyby nedostupný nebo bude jinak omezeno jeho fungování, vaše práva z vadného plnění se řídí čl. 9 těchto podmínek aplikace.
 5. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Za umožnění užívání Systému a poskytování souvisejících služeb máme nárok na odměnu. Výše odměny je uvedena na webovém rozhraní, případně je mezi námi individuálně sjednána, zejména písemnou smlouvou nebo e-mailem. Nárok na odměnu nám vzniká za každé i započaté kalendářní období, kdy je vám umožněn přístup do aplikace.
  2. Odměnu dle článku 5.1 těchto podmínek aplikace jste povinni nám zaplatit do individuálně stanoveného data splatnosti uvedeného na faktuře, které zpravidla činí 14 dnů od vystavení zálohové faktury, případně do data dle vzájemné dohody.
  3. Odměnu dle článku 5.1 těchto podmínek aplikace můžete uhradit zejména bezhotovostně převodem na náš bankovní účet na základě zálohové faktury v českých korunách (Kč), případně jiným způsobem, který dle informací uvedených v Systému umožňujeme nebo na kterém se dohodneme. Údaje potřebné k provedení platby jsou uvedeny na zálohové faktuře.
  4. Souhlasem s těmito podmínkami aplikace nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.
  5. V případě služeb dle čl. 4.3 podmínek aplikace bude odměna sjednána individuálně. Výše této odměny bude připočtena k faktuře dle čl. 5.3 podmínek aplikace, případně může být platební metoda sjednána individuálně.
 6. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
  1. Poskytujeme vám oprávnění k výkonu práva Systém užít v souladu s § 2358 a násl. a § 2371 a násl. občanského zákoníku v dále uvedené podobě, rozsahu a dále uvedenými způsoby.
  2. Licence se sjednává jako nevýhradní. Licence se sjednává co do svého rozsahu jako územně neomezená, časově omezená na dobu trvání smlouvy a množstevně neomezená počtem přístupů, ale technickou stránkou.
  3. Jste oprávněni k přístupu do Systému a k jeho užití v souladu s účelem smlouvy, tzn. k využívání všech funkcionalit aplikace způsoby dle těchto podmínek aplikace a smlouvy. Nejste oprávněni k rozmnožování ani rozšiřování, pronajímání či půjčování Systému.
  4. Bude-li v rámci naší spolupráce vytvořena vaše internetová prezentace, která bude považována (nebo i pouze její část) za autorské dílo, budou se oprávnění k výkonu autorských práv k ní (resp. k části) a případné udělení licence řídit samostatnou smlouvou.
  5. Licence se sjednává jako úplatná, přičemž odměna za poskytnutí licence je součástí odměny dle čl. 5 podmínek aplikace.
  6. Systém jste oprávněni užít v původní podobě. Nejste oprávněni Systém či jeho název přeprogramovat, upravit, zpracovat, obcházet jakékoli omezení funkčnosti nebo uživatele nebo jiná omezení licence, či Systém jinak měnit, ani spojit s jiným dílem či zařadit do souborného díla.
  7. Nejste oprávněni udělit podlicenci (zcela ani zčásti) jakékoliv třetí osobě. Pro případ eventuálního postoupení licence jakékoliv třetí osobě budete potřebovat náš předchozí písemný souhlas s takovým postoupením.
 7. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ SPOLUPRÁCE
  1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nedohodneme-li se jinak.
  2. Máme právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby za předpokladu jakéhokoliv porušení těchto podmínek aplikace, právních předpisů či dobrých mravů z vaší strany. Jinak máme právo smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou tři měsíce ode dne doručení výpovědi vám. Zároveň máme nárok na poměrnou část odměny v závislosti na počtu uplynulých dnů v měsíci, ve kterém k ukončení spolupráce z naší strany došlo.
  3. Vy máte právo smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou tři měsíce ode dne doručení výpovědi nám. Náš nárok na odměnu (event. její poměrnou část, dle předchozího odstavce), který nám do ukončení spolupráce vznikl, tím není dotčen.
  4. Výpovědní doba dle čl. 7.2 a 7.3 těchto Podmínek aplikace může být individuálně upravena dle vzájemné dohody.
  5. Před ukončením přístupu vám bude umožněno stáhnout si ze Systému vlastní data. O dalším postupu po ukončení smlouvy budete informováni bez zbytečného odkladu.
  6. Ukončíme-li s vámi spolupráci, nemáte nárok na úhradu ušlého (předpokládaného) zisku z používání Systému.
 8. OCHRANA NAŠÍ OBCHODNÍ POLITIKY
  1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění vám mohou být sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Zavazujete se tyto informace zejména:
   • uchovávat jako důvěrné;
   • neposkytnout je bez našeho souhlasu jiné osobě;
   • nevyužít je k jinému účelu než k plnění smlouvy;
   • nevyužít je jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
  2. V případě, že bude porušen čl. 8.1, jsme oprávněni požadovat po vás úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000 českých korun (CZK) za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení naší výzvy k její úhradě.
 9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:
   • obsah služby odpovídá popisu na webovém rozhraní a v Systémui, případně údajům ve vzájemné komunikaci, která se vztahuje ke smlouvě;
   • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu; a
   • služba trvá po uvedenou dobu.
  2. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování nebo bezodkladně po jejich skončení. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí nebo ukončení poskytování služby, tj. dnem uplynutí výpovědní lhůty v případě výpovědi s výpovědní lhůtou nebo dnem výpovědi v případě výpovědi bez výpovědní lhůty.
  3. V případě vadného poskytnutí služeb máte zejména:
   • právo na bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu poskytování služby) – v takovém případě určíme kategorii chyby a zajistíme odstranění této chyby v termínu určeném její kategorií. Kategorie závažnosti chyby:
    • kritická chyba – omezuje možnosti běžného užívání Systému, odstranění do 1 pracovního dne od okamžiku, kdy nám byla informace o vadě doručena,
    • běžná chyba – nebrání v užívání základních funkcí Systému, odstranění do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy nám byla informace o vadě doručena,
    • drobná chyba – nemá vliv na funkčnost a použitelnost Systému, odstranění do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy nám byla informace o vadě doručena;
   • právo na přiměřenou slevu z ceny (zejména není-li vadu možné odstranit v průběhu poskytování služby);
   • právo na odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).
  4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:
   • jste o vadě před poskytnutím služby věděli; nebo
   • jste vadu sami způsobili, zejména porušením podmínek aplikace, našich pokynů a právních předpisů.
  5. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe v průběhu poskytování služby. Reklamaci lze uplatnit vždy telefonicky, e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.
  6. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby. Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, pokud se nedohodneme jinak nebo není ujednáno jinak dle těchto podmínek aplikace (zejm. v případě oprav Systému dle čl. 9.3.). V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU
  1. Jsme správcem osobních údajů, které od vás získáváme prostřednictvím užívání Systému, zejména vaše identifikační a kontaktní údaje a v případě webové aplikace i další údaje, zejm. informace získané pomocí souborů cookies.
  2. Své osobní údaje nám poskytujete zejména při zřízení uživatelského účtu a při užívání Systému. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.
   Při návštěvě a užívání webové aplikace může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 12 těchto Podmínek.
  3. Osobní údaje zadané při poptávání (zejména prostřednictvím kontaktního formuláře) a objednávání služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.
   Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našich služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.
   Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky, zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 15 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.
  4. Pokud prostřednictvím souborů cookies dochází ke zpracování osobních údajů, tyto osobní údaje zpracováváme na základě a pro účely uzavření a plnění smlouvy (týká se pouze nezbytných cookies) nebo na základě vašeho souhlasu (který udělujete v příslušné liště umístěné na webovém rozhraní, přičemž bez tohoto souhlasu není možné tyto soubory cookies shromažďovat), a to zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu. Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.
 11. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI
  1. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
   Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:
   • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
   • telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;
   • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
   • u příslušných souborů cookies – v nastavení webového rozhraní nebo v nastavení vašeho internetového prohlížeče;
   • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).
   Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.
  2. Právo na přístup k osobním údajům
   Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:
   • účel zpracování;
   • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
   • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
   • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
   Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.
  3. Právo na opravu
   Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.
  4. Právo vznést námitku proti zpracování
   Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.
  5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
   Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:
   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
   • jste odvolali souhlas se zpracováním;
   • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
   • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
   Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.
  6. Právo na omezení zpracování
   Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:
   • popíráte přesnost svých osobních údajů;
   • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
   • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
   • vznesete námitku proti zpracování.
   Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.
   Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.
   Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.
  7. Právo na přenositelnost údajů
   Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.
  8. Jak můžete svá práva uplatnit?
   Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.
   Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
   Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.
 12. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu.
   Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.
  2. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 13. SOUBORY COOKIES
  1. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.
  2. Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud nedojde k jejich expiraci nebo dokud je nesmažete.
  3. Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.
  4. Služba Google Analytics slouží k získání statistických informací o vašem užívání webového rozhraní. Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.
  5. Služba Google Ads slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Google a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 18 měsících, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.
  6. Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.
 14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UKLÁDANÝCH V RÁMCI UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU
  1. Tato část obchodních podmínek je sepsána ve smyslu čl. 28 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
  2. Předmětem této části obchodních podmínek je stanovení podmínek zpracování osobních údajů osob (dále také jako „subjekt údajů“) vkládaných v rámci užívání Systému vámi. Ve vztahu k takovým osobním údajům jste v postavení správce ve smyslu nařízení a my v postavení zpracovatele ve smyslu nařízení.
  3. Zavazujeme se pro vás zpracovávat podle níže uvedených podmínek osobní údaje subjektů údajů, ke kterým získáme přístup v souvislosti s činností vám poskytovanou na základě těchto obchodních podmínek.
  4. Zavazujeme se zpracovávat pro vás veškeré osobní údaje subjektů údajů uložené či užívané v rámci Systému, přičemž se bude zejména jednat o identifikační a kontaktní, popř. další údaje subjektů údajů (zpravidla se nebude jednat o zvláštní kategorii osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje). Údaje budeme zpracovávat výlučně za účelem zajištění provozu Systému a poskytnutí souvisejících služeb dle těchto podmínek aplikace.
  5. Zavazujeme se zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pro vás v elektronické podobě především prostřednictvím vlastního či v šifrované podobě pronajatého uložiště, online systémů a pomocí našeho IT vybavení a event. v případě nutnosti rovněž v tištěné podobě v prostorách naší provozovny. Jste oprávněni udělit nám další pokyny týkající se způsobu zpracování, a to písemně (počítaje i elektronickou formu).
  6. Zavazujeme se, že:
   1. budeme zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, povahou a způsobem zpracování uvedenými výše a dalšími vašimi pokyny; pokud nám požadavky zpracování ukládají relevantní právní předpisy, jsme povinni vás o tomto před zahájením zpracování informovat;
   2. budeme vás neprodleně informovat v případě, že podle našeho názoru určitý váš pokyn porušuje právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů;
   3. zajistíme, že osoby námi oprávněné zpracovávat osobní údaje (např. zaměstnanci) se zavážou k mlčenlivosti;
   4. nebudeme osobní údaje předávat třetím osobám (s výjimkou dalšího zpracovatele uvedeného níže);
   5. přijmeme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili potřebnou úroveň zabezpečení zpracování osobních údajů, zejména zajistíme, aby přístup k uloženým osobním údajům byl zajištěn přístupovými hesly a stanovíme vnitřní pravidla pro práci s osobními údaji;
   6. budeme vám nápomocni prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění vaší povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů;
   7. budeme vám nápomocni při zajišťování souladu zpracování s nařízením v oblasti zabezpečení osobních údajů subjektů údajů, ohlašování porušení tohoto zabezpečení, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace s dozorovým úřadem;
   8. ohlásíme vám bez zbytečného odkladu jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů subjektů údajů, o kterém se dozvíme (abyste jej mohli do 72 hodin od porušení nahlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů, je-li to možné);
   9. na základě vašeho rozhodnutí bez zbytečného odkladu všechny osobní údaje subjektů údajů buď vymažeme, nebo vám je vrátíme po zániku smluvního vztahu, a vymažeme existující kopie, pokud právní předpisy nepožadují uložení daných osobních údajů;
   10. poskytneme vám veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v nařízení, a umožníme audity, včetně inspekcí, prováděné vámi nebo jiným auditorem, kterého jste pověřili, a k těmto auditům přispějeme;
   11. budeme plnit povinnosti v oblasti záznamů o zpracování a spolupráce s dozorovým úřadem dle nařízení.
  7. Vy se zavazujete, že:
   1. budete plnit řádně veškeré povinnosti uložené právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů;
   2. budete nás bez zbytečného odkladu informovat o každé skutečnosti, která má vliv na plnění našich smluvních a zákonných povinností jako zpracovatele osobních údajů.
  8. Tímto nám dáváte obecné povolení k zapojení dalšího zpracovatele. My se vás zavazujeme informovat předem o zapojení každého nového dalšího zpracovatele a vy má právo k tomuto vyslovit námitky. Zavazujeme se uzavřít s tímto dalším zpracovatelem smlouvu, která nebude tuto smlouvu v rozsahu zpracování osobních údajů přesahovat a bude s ní v souladu (zejména v oblasti našich povinností jakožto zpracovatele osobních údajů). Odpovídáme vám za splnění veškerých povinností dalším zpracovatelem.
  9. Smluvní strany se zavazují poskytnout si součinnost potřebnou pro řádné plnění povinností spojených s ochranou osobních údajů.
 15. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU, VYUŽITÍ DAT
  1. Obsah Systému umístěný v Systému (veškeré texty včetně podmínek aplikace, fotografie, obrázky, videa, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele příslušných práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných v Systému.
   Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
  2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Systému nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Systému nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci Systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém a naše servery.
   Pokud se při užívání Systému dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup do Systému, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
   Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy v Systému může dojít k opuštění Systému a k přesměrování do aplikací nebo na webové stránky třetích subjektů.
  3. Platí pouze pro „Sreality.cz Realitní Software“: Seznam.cz a.s. má zájem o zpracování dat, které budete vkládat do Systému (zejména počty prohlídek, rezervací, realizací, provizí, zobrazení, poptávek, nákladů aj.), a to z důvodu vypracování analýz těchto dat k PR účelům. Za tímto účelem budou data předávána externí společnosti. Data budou předávána a vyhodnocována v anonymizované podobě tak, aby nebyla zjistitelná spojitost mezi konkrétní informací a vámi. Předáváním dat a zpracováním analýz nebude docházet ke zpracování osobních údajů.
 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Písemnost dle smlouvy se má za doručenou též v případě, není-li jejím adresátem vyzvednuta v úložné době na poště bez ohledu na to, zda se adresát o jejím uložení dozvěděl. Písemnost je pak doručena posledním dnem úložné doby na poště. Písemnosti, pro něž není vyžadovaná zákonem písemná forma, mohou být doručovány také prostřednictvím elektronické pošty, a to na e-mailové adresy stranami pro tyto účely navzájem sdělenými. Písemnost je v takovém případě doručena dnem prokazatelného odeslání e-mailu druhé smluvní straně.
  2. Ustanovení odchylná od podmínek aplikace je možné sjednat individuálně, a to pouze písemnou formou. Odchylná ujednání sjednaná individuálně mají přednost před ustanoveními podmínek aplikace.
  3. V případě, že je některé ustanovení těchto podmínek aplikace neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  4. Znění podmínek aplikace můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se v případě uzavření smlouvy ohledně jednorázového poskytnutí služeb řídí tím zněním podmínek aplikace, za jejichž účinnosti vznikly. V případě uzavření smlouvy ohledně dlouhodobého a opakovaného poskytování služeb stejného druhu jsme oprávněni v přiměřeném rozsahu podmínky užití jednostranně měnit. V takovém případě vám zašleme e-mailem upozornění na změnu podmínek aplikace a náš vztah se bude vždy řídit aktuální verzí podmínek aplikace. Pokud nebudete se změnou souhlasit, máte právo smlouvu vypovědět i bez výpovědní doby.
  5. Smlouva se v otázkách v podmínkách aplikace neupravených řídí právním řádem České republiky. V případě jakýchkoliv sporů smluvních stran vyplývajících ze smlouvy budou rozhodovat soudy České republiky.

Tyto podmínky aplikace jsou platné a účinné od 1. července 2022.